ZKOUŠKY PROFESNÍCH KVALIFIKACÍ

Strážný 68-008-E

Odborná způsobilost absolventa:

  1. provádění ochrany a ostrahy majetku a osob
  2. obsluhování technických bezpečnostních systémů
  3. uplatňování zásad součinnosti se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména Policií ČR a vymezenými osobami
  4. aplikování právních základů bezpečnostní činnosti
  5. kontrola osob a vozidel na vrátnicích a branách
  6. kontrolní činnost ve střežených objektech
  7. dozor v objektech a na veřejných prostranstvích
  8. provádění jednoduchých úkonů k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke snížení ztrát na majetku a zdraví osob
  9. používání věcných bezpečnostních prostředků
  10. vedení dokumentace o ostraze, kontrolách a poskytnutých službách

Absolvent profesní kvalifikace získá informace, znalosti a dovednosti, kterými obsáhne všechny požadované kvalifikační kompetence podle Národní soustavy kvalifikací. Ověření získaných znalostí je následně realizováno podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání před tříčlennou zkušební komisí autorizovaných osob, které získaly autorizaci Ministerstva vnitra ČR.

 

Materiály pro přípravu:

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný, je nutné připravit se v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard naleznete na internetové adrese http://www.narodni-kvalifikace.cz.

Materiály pro přípravu ke zkoušce: https://www.mvcr.cz/clanek/pro-zadatele-o-udeleni-autorizace-a-pro-uchazece-o-vykonani-zkousky.aspx

 

Cena zkoušky odborné způsobilosti Strážný: 1 790 Kč

Aktuálně vypsané termíny:

Připravujeme!

Přihláška ke stažení